Behind OLCC

Odder Little Culture Club er stiftet  2. januar 2017 med det mål at skabe kulturelle oplevelser af høj kvalitet i Odder.

Bestyrelsen:

Christian Schrøder (Formand), Kristian Leth (Næstformand), Camilla Mathiesen, Rolf Schmidt Nielsen, Steffan Trie, Ole Bach og Claus Quiding.

Generalforsamling 12.4.2018. 

Bestyrelsen i Odder Little Culture Club indkalder hermed til Generalforsamling i Odder Little Culture Club.

TILMELDING SKAL SKE INDEN 10. APRIL TIL: closer@olcc.dk

Tid: 12. april kl. 17.00

Sted: VitaPark

Dagsorden: Ifølge vedtægter.

Generalforsamling 2018:

Møde- og stemmeberettigede er fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for det forløbne år, som generalforsamlingen dækker.

Hvert medlem har 1 stemme.

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer dog med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen.

Rettidigt indkomne forslag offentliggøres inden generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

•       Valg af dirigent

•       Bestyrelsens beretning

•       Fremlæggelse af revideret regnskab

•       Behandling af indkomne forslag

•       Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

•       Valg af suppleant (er) til bestyrelsen. Nuværende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg.

•       Eventuelt

Vel mødt.

Bestyrelsen i OLCC